-10% na celou nabídku se slevovým kódem BEMONDI10. Doprava zdarma od 8 000 Kč.

Záruka nejnižší ceny

Nahrávám...

Podmínky záruky nejnižší ceny

I. Obecná ustanovení

(1) Všechny napsané pojmy s velkými písmeny použité níže mají význam uvedený v bodě I Podmínek (Definice).

(2) Program "Záruka nejnižší ceny" (dále jen "Program") zaručuje zákazníkům, kteří nakupují zboží nabízené obchodem, že při splnění všech podmínek uvedených níže, v případě, že zákazník nalezne nižší cenu identického produktu (definovaného v bodech 7-9 níže), prodávající vrátí zákazníkovi rozdíl mezi kupní cenou zboží a cenou identického produktu.

(3) Organizátorem programu je prodávající.

(4) Tyto obchodní podmínky Programu nejsou vzorovou smlouvou ve smyslu § 384 a násl. Občanského zákoníku a veřejným příslibem ve smyslu § 919 Občanského zákoníku.

(5) Program je platný od 28.03.2023 v 00:00 hodin do dne jeho zrušení Prodávajícím a vztahuje se na veškeré Zboží nabízené v Obchodě. Zrušení Programu (v plném rozsahu nebo částečně) se uskuteční vyvěšením příslušné informace v Obchodě na www.bemondi.cz, a to s okamžitou účinností ke dni uvedenému v této informaci. Zákazníci, kteří učinili Objednávku před datem uvedeným v této informaci, si zachovávají právo využívat Program. 

(6) Prodávající si vyhrazuje právo v budoucnu vyřadit určité Zboží z Programu. Informace o Zboží vyloučeném z Programu budou vždy zpřístupněny v popisu Zboží v Obchodě.

(7) Za identický výrobek se považuje výrobek, který je nabízen na online platformě (tj. v online obchodě) obchodníkem, který:

- vykonává činnosti typu elektronického obchodu profesionálně,

- sídlo v České republice,

- směřuje svou nabídku na český trh (směřováním nabídky na český trh se rozumí nabízení výrobků prostřednictvím internetové platformy prezentované v českém jazyce, uvádění kontaktních telefonních čísel na prodávajícího s českým směrovacím číslem, nabízení platby za výrobky v české měně). 

(8) Dále, jak je uvedeno v předchozím odstavci, se za Identický výrobek považuje výrobek, který stejné parametry jako Zboží zakoupené u Prodávajícího, zejména:

- druh materiálu, z něhož bylo Zboží vyrobeno (tj. druh dřeva, desky, materiálu, výplně atd.),

- typ doplňkových prvků Zboží (držadla, nohy atd.),

- rozměry Zboží,

- barva Zboží. 

(9) Totožný výrobek musí mít stejné parametry, jaké jsou uvedeny ve specifikaci Zboží zpřístupněné u každého Zboží v Obchodě Prodávajícího. Prodávající nestanoví žádnou odchylku od výše uvedené specifikace.

II. Podmínky účasti v programu

1) Podmínkou účasti v Programu je nákup Zboží v Obchodě Prodávajícího.

(2) Zákazník, který provedl nákup Zboží v Obchodě a následně do 14 dnů ode dne odeslání Objednávky (s povinností platby) najde totožné Zboží v jiném internetovém obchodě za nižší cenu, než je cena Zboží, zašle Prodávajícímu oznámení o záměru účastnit se Programu (dále jen: Oznámení) e-mailem na adresu: kontakt@bemondi.cz.

(3) Oznámení by mělo být zasláno nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání Objednávky (s povinností platby).

(4) Nabídka Identického zboží zaslaná v Žádosti musí být ke dni odeslání Žádosti pro dané Identické zboží platná, tj. Identické zboží musí být ke dni odeslání Žádosti dostupné v nabídce jiného prodejce a za nižší cenu než objednané Zboží.

(5) Cena uvedená v písm. 2 výše nezahrnuje náklady na dodání daného Identického výrobku a/nebo další služby s tím spojené, např. zvedání, montáž.

(6) Zákazník je povinen k Podání přiložit:

- Objednatele, číslo a datum Objednávky;

- naskenovanou tištěnou kopii účtenky nebo faktury nebo originál elektronické účtenky nebo faktury za zakoupené Zboží, a to v dobře čitelném formátu;

- správně fungující URL odkaz, který směřuje na nabídku Identického zboží v příslušném internetovém obchodě, na jehož základě je Žádost podána;

- číslo účtu, na který Prodávající převést peněžní prostředky ve výši odpovídající rozdílu mezi cenou objednaného Zboží v Obchodě a cenou Identického výrobku.

(7) Prodávající posoudí správně vyhotovenou a včas podanou Žádost do 7 dnů od jejího obdržení.

(8) Pokud Prodávající zjistí, že Žádost byla podána nesprávně, kontaktuje Zákazníka a sdělí mu, jaké opravy v Žádosti jsou nezbytné. Na žádost Prodávajícího je Zákazník rovněž povinen předložit Prodávajícím uvedené dokumenty a informace. Prodávající rovněž uvede lhůtu ne kratší než 3 dny k opravě Podání, předložení dokladů a informací. Pokud Zákazník řádně a včas splní povinnosti uložené Prodávajícím uvedené v tomto odstavci, pak Podání nabývá účinnosti dnem jeho původního podání a Prodávající Podání posoudí v souladu s výše uvedeným odstavcem.

(9) Prodávající odmítne Podání pro formální vady (např. podané po lhůtě), a to i v případě, že Zákazník přes výzvu k předložení dalších informací a dokumentů uvedených v tomto odstavci tyto nezašle, zašle je po lhůtě nebo zašle neúplné informace či dokumenty.

(10) V případě zjištění, že informace a dokumenty předložené Zákazníkem v Žádosti nesplňují podmínky Programu, včetně nesplnění požadavku na pravost a včasnost, Prodávající právo odmítnout vrácení rozdílu v ceně s uvedením důvodu odmítnutí.

(11) Po kladném vyřízení Žádosti Zákazníka vrátí Prodávající Zákazníkovi do 7 dnů od jejího vyřízení rozdíl mezi cenou, kterou Zákazník zaplatil Prodávajícímu za nákup Zboží, a nižší cenou Identického výrobku. O vyřízení Žádosti bude Prodávající Zákazníka informovat e-mailem.

(12) Vrácení peněz podle předchozího odstavce bude provedeno v hotovosti na bankovní účet Zákazníka uvedený v Žádosti.

III. Vyloučení

(1) Program se nevztahuje na:

- na výrobky, které nesplňují podmínky identického výrobku,

- výrobky pocházející přímo od výrobců a velkoobchodníků, outletové prodejny,

- výrobky nabízené v rámci výprodeje, výrobky, jejichž prodej byl ukončen, propagační akce, slevy, individuální slevy atd..,

- výrobky nabízené v rámci vázaného prodeje,

- použité, poškozené, neúplné, poddimenzované výrobky,

- výrobky nabízené v rámci likvidace jiného obchodu

(2) Program se nevztahuje na případy, kdy cena zaplacená za identický výrobek byla snížena oproti běžné ceně díky jiným výhodám a zvýhodněním neuvedeným v odst. 1 výše, výhod a zvýhodnění získaných zákazníkem, např. věrnostních programů, kupónů, slevových kódů, poukázek, akcí typu cashback (při kterých lze po nákupu získat část peněz zpět) a nákupů v balíčcích. 3. V případě, že zákazník získá výhody a zvýhodnění, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) výše, může být cena snížena.

(3) Program se nevztahuje na případy, kdy zákazník zakoupil totožný výrobek v obchodě jiného prodejce, zejména zaměřeného na zahraniční trh.

IV. Stížnosti

(1) Zákazník může podat stížnost týkající se programu prostřednictvím e-mailu adresovaného na adresu prodávajícího, tj.: kontakt@bemondi.cz.

(2) Stížnost by měla obsahovat:

- Jméno a příjmení zákazníka,

- číslo objednávky,

- datum objednávky,

- datum odeslání žádosti týkající se Programu. 3. Stížnost musí být vyřízena písemně.

(3) Stížnosti budou posouzeny do 14 dnů od jejich obdržení. V případě, že stížnost neobsahuje údaje potřebné k jejímu projednání, vyzve Prodávající stěžovatele k jejímu doplnění v potřebném rozsahu a 14denní lhůta začíná běžet dnem doručení doplněné stížnosti.

(4) Po uznání reklamace za účinnou bude mít prodávající 14 dnů na to, aby převedl vrácené peníze na číslo bankovního účtu uvedené v reklamaci.

V. Opravy faktur / účtenek

Je-li prodávající povinen vystavit opravnou fakturu, vystaví bez zbytečného odkladu opravnou fakturu ve stejné formě, v jaké byla vystavena původní faktura nebo stvrzenka.

VI. Změny podmínek programu

(1) Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky Programu.

(2) Změněné podmínky Programu jsou účinné ode dne jejich zveřejnění v Obchodě a vztahují se na všechny Vstupy zaslané po dni jejich zveřejnění.