-10% na celou nabídku se slevovým kódem BEMONDI10. Doprava zdarma od 8 000 Kč.

Ochrana soukromí

Nahrávám...

Tato Ochrana soukromí definuje pravidla pro zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Bemondi sp. z o. o. (spol. s.r.o.) se sídlem ve Varšavě v souladu s Rozhodnutím evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a svobodného pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné rozhodnutí o ochraně údajů; Sb. zák. EU. L. z 2016 č. 119, str. 1 s pozd. zm.; dále jen „GDPR”). Prosíme, seznamte se s níže uvedeným obsahem – v případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese elektronické pošty: rodo@bemondi.pl.

 • Správce osobních údajů.

Správcem osobních údajů je společnost Bemondi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným) ve Varšavě, ul. Emilie Plater 28, 00-688 Varšava, zapsaná do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XII Ekonomický odbor Státního soudního rejstříku, s číslem KRS: 0000630651, IČ: 365088012, DIČ: 5223068612, se základním kapitálem ve výši 50 000,00 PLN, dále jen „Bemondi”. 

 • Kontaktní údaje správce. 

V záležitostech týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany Bemondi můžete společnost kontaktovat níže uvedenými způsoby: 

 1. písemně zaslat dopis na adresu: ul. Bokserska 66A, 02-690 Varšava;
 2. prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: rodo@bemondi.pl. 
 • Účel a právní základ pro zpracovávání údajů. 

Vaše osobní údaje budou ze strany společnosti Bemondi zpracovávány:

 1. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem uzavření a realizace smlouvy o prodeji zboží a souvisejících služeb, např. montážní služby (dále společně jen „Smlouva o prodeji“) nabízených internetovým obchodem, který je IT platformou typu e-commerce nacházející se na adrese www.bemondi.pl (dále jen „E-shop”), v souladu s Všeobecnými podmínkami e-shopu dostupnými na adrese https://bemondi.pl/regulamin-sklepu a za účelem řešení Vašich žádostí před uzavřením smlouvy o prodeji; 
 2. na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR za účelem plnění právních povinností ze strany Bemondi v souvislosti s uzavřením smlouvy o prodeji, o právech spotřebitele, právních předpisů o účetnictví a daňových zákonů; 
 3. v případě Vámi podané reklamace týkající se smlouvy o prodeji – na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR za účelem přijetí a posouzení předložené reklamace, jakož i za účelem oznámení výsledku reklamace a realizace oprávnění vyplývajících z uznané reklamace;
 4. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem uzavření a realizace smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou prostřednictvím e-shopu, v souladu se všeobecnými podmínkami e-shopu, tj. za účelem poskytování následujících služeb: prohlížení zboží v e-shopu, prodej zboží prostřednictvím dálkových dorozumívacích prostředků e-shopu, tj. pomocí objednávkového formuláře, uživatelského účtu a e-mailovou zprávou, založením a údržbou uživatelského účtu, služby newsletteru, LiveChatu, komentování a hodnocení zboží, kontaktního formuláře (dále jen „Smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou“) a za účelem vyřizování Vašich žádostí před uzavřením Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou;
 5. v případě Vámi podané reklamace týkající se Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem přijetí a vyřízení podané reklamace, jakož i oznámení o výsledku reklamace a realizace oprávnění vyplývajících z uznané reklamace;
 6. v případě přijatých dotazů, názorů a žádostí – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace právně odůvodněných zájmů Bemondi ve formě posouzení a zodpovězení dotazů na přijaté otázky, názory, žádosti;
 7. v případě přijetí informace o porušení Vašich osobních práv nebo osobních práv jiné osoby - na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace právně odůvodněných zájmů Bemondi ve formě posouzení, zda došlo k narušení osobních práv a přijetí příslušných kroků v tomto rozsahu;
 8. v případě, že Bemondi obdrží zprávu o Vašem protiprávním využívání e-shopu nebo využívání e-shopu způsobem, který nebude v souladu se všeobecnými podmínkami – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace legitimního zájmu Bemondi ve formě určení rozsahu Vaší odpovědnosti;
 9. v případě Vámi oznámených poruch ve fungování e-shopu – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace legitimního zájmu Bemondi ve formě odstraňování poruch ve fungování e-shopu, které byly Vámi oznámeny; 
 10. v případě Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních informací elektronickou cestou ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (tj. Sb. zák. z 2019 odst. 123 s pozd. zm.) a využívání koncových zařízení a automatických vyvolávacích systémů ze strany Bemondi v souladu s čl. 172 zákona ze dne 16. července 2004 Telekomunikačního zákona (tj. Sb. zák. z 2018 odst. 1954 s pozd. zm.) – na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace legitimního zájmu Bemondi ve formě přímého marketingu na zboží a služby Bemondi. 

 • Odběratelé osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny nebo pověřeny za účelem dalšího zpracovávání subjektům spolupracujícím se společností Bemondi v případě vedení podnikatelské činnosti v rámci e-shopu a při poskytování služeb elektronickou cestou prostřednictvím e-shopu v souladu s ustanoveními všeobecných podmínek e-shopu, zejména pak subjektům poskytujícím IT, hostingové, účetní, konzultační, marketingové, kurýrní, bankovní, poštovní, právní služby a oprávněným státním orgánům.

 • Předávání osobních údajů do třetích zemí.

Bemondi nebude předávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. 

 • Doba uchovávání osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budou ze strany Bemondi uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci cílů, pro něž byly shromážděny. Zejména:

 1. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 1) této Ochrany soukromí – po dobu do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky vyplývající ze Smlouvy o prodeji, která byla určena v souladu s platnými právními předpisy;
 2. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 2) této Ochrany soukromí – po dobu 3 let po vyúčtování transakce vyplývající ze Smlouvy o prodeji, leda že by zvláštní právní předpis vyžadoval delší dobu uchovávání konkrétních osobních údajů; 
 3. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 3) této Ochrany soukromí – po dobu 1 roku ode dne vyřízení reklamace; 
 4. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 4) této Ochrany soukromí – po dobu do uplynutí promlčecí lhůty pro nároky vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, která byla určena v souladu s platnými právními předpisy; 
 5. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 5) této Ochrany soukromí – po dobu 1 roku ode dne vyřízení reklamace;
 6. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 6) této Ochrany soukromí – po dobu 1 roku ode dne udělení odpovědi na otázky, názory a žádosti; 
 7. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 7) této Ochrany soukromí – do chvíle promlčení lhůty pro trestní odpovědnost a/nebo nároky za porušení osobních práv, která je určena dle platných právních předpisů;
 8. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 8) této Ochrany soukromí – do chvíle promlčení lhůty pro trestní odpovědnost a/nebo nároky za protiprávní využívání e-shopu z Vaší strany nebo využívání e-shopu, které by nebylo v souladu s všeobecnými podmínkami e-shopu, tato lhůta je určena dle platných právních předpisů;
 9. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 9) této Ochrany soukromí – po dobu 1 roku od ukončení realizace hlášených poruch ve fungování e-shopu; 
 10. v případě, o němž se hovoří v odst. 3 bodu 10) této Ochrany soukromí – do chvíle odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních informací nebo využívání koncových zařízení a automatických vyvolávacích systémů ze strany Bemondi nebo do chvíle efektivní realizace Vámi podaného nesouhlasu se zpracováváním Vašich osobních údajů za tímto účelem – podle toho, co nastane dříve.
 • Práva spojená se zpracováváním osobních údajů 

V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Bemondi máte následující práva:

  1. právo žádat od Bemondi přístup k Vašim osobním údajům;
  2. právo žádat opravu Vašich osobních údajů;
  3. právo žádat odstranění Vašich osobních údajů;
  4. právo žádat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů;
  5. právo podat stížnost na zpracovávání Vašich osobních údajů společností Bemondi, a to v případech uvedených ve výše uvedeném odst. 3 bodu 5) – 10); 
  6. právo na přenos Vašich osobních údajů, pokud zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá na základě Vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření nebo realizace smlouvy, která je Vaší stranou (odst. 3 bod 1) a 4) a pokud toto zpracovávání probíhá automatizovaně;
  7. právo podat stížnost dozorčímu orgánu, tj. předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Bemondi.
 • Informace o požadavku/dobrovolném poskytnutí údajů 

Uvedení Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neuvedení může znemožnit uzavření Smlouvy o prodeji a uzavření Smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (odst. 3 bod 2) a 3) vyplývá povinnost uvedení osobních údajů z právních předpisů. 

Kromě toho, že Vaše uvedení osobních údajů v podané reklamaci nebo dotazech, názorech, žádostech, oznámeních o porušení osobních práv nebo oznámení poruch, o nichž se hovoří v odst. 3 bodu 5), 6), 7) a 9) této Ochrany soukromí, je dobrovolné, nezbytné jsou také pro jejich zvážení a oznámení Vám výsledku jejich posouzení.   

Vaše uvedení osobních údajů za účelem vedení přímého marketingu na produkty a služby Bemondi je zcela dobrovolné, a odmítnutí uvedení těchto osobních údajů není spojováno s žádnými důsledky. 

V rámci zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu produktů a služeb společnosti Bemondi může společnost Bemondi provádět profilování na základě údajů získaných ze souborů cookies, aby lépe odpovídala marketingovým zprávám zasílaným dle Vašich preferencí. Nebudete však podléhat rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které by na Vás mělo právní účinky nebo by na Vás mělo podobně významný dopad.

 • Informace o využití pluginů sociálních sítí. 

Vzhledem k tomu, že v rámci e-shopu umístila společnost Bemondi na stránkách pluginy pro sociální sítě portálů Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, které umožňují Vašemu internetovému prohlížeči stahovat obsah od dodavatelů výše uvedených pluginů a jejich předávání výše uvedeným dodavatelům Vašich osobních údajů, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány společností Bemondi, respektive společnostmi Facebook Ireland Ltd. (adresa: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Pinterest Europe Ltd. (adresa: Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia) a Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland) jako spolusprávci v rozsahu operací shromažďování osobních údajů a jejich zveřejňováním prostřednictvím přenosu.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem shromažďování a zveřejnění prostřednictvím přenosu dodavatelům pluginů sociální sítí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, a jsou zpracovávány společností Bemondi na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem realizace legitimního zájmu Bemondi ve formě optimalizace reklamy na produkty a služby Bemondi, a to jejich zviditelněním na sociálních sítích Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem shromažďování a jejich zveřejnění prostřednictvím přenosu dodavatelům pluginů sociálních sítí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter, a budou zpracovávány společností Bemondi po dobu, kdy budete e-shop používat.

Na zpracovávání osobních údajů za účelem shromažďování a jejich zveřejňování prostřednictvím přenosu dodavatelům pluginů sociálních sítí Facebook, Instagram, Pinterest a Twitter se vztahují všechna ustanovení této Ochrany soukromí.

Na rozsah zpracovávání Vašich osobních údajů spolusprávci, tj. Facebook Ireland Ltd., Pinterest Europe Ltd. a Twitter International Company, se vztahují zásady obsažené v ochranách soukromí těchto uvedených spolusprávců, tj. v Ochraně soukromí Facebook (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation), v Ochraně soukromí Pinterest (https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy) a v Ochraně soukromí Twitter (https://twitter.com/en/privacy).